UT

UT – Metoda kontroly ultrazvukem

Obecně

Ultrazvukovou metodou lze velice dobře zjišťovat především plošné vady – trhliny, praskliny,  kořenové neprůvary, studené spoje apod. Metoda se používá ke kontrole výkovků, svarů, trubek a také umožňuje měření tloušťky či struktury materiálu nebo zjišťování úbytku materiálu. Touto metodou lze získat rovněž informace o poloze a velikosti vady.

 

Princip metody

Podstatou UT metody je ultrazvuková vlna vyslaná do kontrolovaného materiálu, která se odrazí od každé nehomogenity v daném materiálu. Nehomogenitou se pak rozumí jakákoli vnitřní i povrchová vada. Nejpoužívanější ultrazvukovou metodou je metoda odrazová impulsová. Do zkoušeného materiálu je pomocí sondy a přes akustickou vazbu vysílán krátký ultrazvukový impuls, který se na přístroji zobrazí jako vstupní signál. Po průchodu materiálem se tento signál vrátí zpět do sondy a na přístroji se objeví jako koncové echo. V případě, že tento ultrazvukový impuls narazí na nehomogenitu (vadu), tak se odrazí zpět dříve a zobrazí se pak jako vadové echo, které je na přístroji vždy mezi vstupním signálem a koncovým echem.

Rozsah kurzu

 • UT 1 –  72 vyučovacích hodin
 • UT 1+2 –  152 vyučovacích hodin (přímý přístup)
 • UT 2 –  80  vyučovacích hodin
 • UT 3 –  40 vyučovacích hodin

Jaký stupeň zvolit

Držitel certifikátu ve stupni 1, může provádět NDT kontrolu podle instrukce a pod dohledem pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace (nejméně ve stupni 2), zaznamenává výsledky zkoušky, ale nemůže vystavovat konečný zkušební protokol ke kontrolovanému výrobku pro koncového zákazníka.

Držitel certifikátu ve stupni 2. Je oprávněný samostatně vykonávat NDT kontrolu, vytvářet NDT instrukce, vystavovat a parafovat konečný zkušební protokol ke kontrolovanému výrobku pro koncového zákazníka.

Držitel certifikátu ve stupni 3. vede a dohlíží na NDT pracovníky v nižších stupních. Je oprávněn k výkonu všech popsaných činností nižších stupňů, k vypracování, zavedení a validaci NDT postupů a instrukcí, interpretaci norem, pravidel, specifikací, instrukcí a postupů. Určuje zkušební metody, postupy a instrukce, které mají být použity pro konkrétní zkoušení výrobků.

Přímý přístup

Volí uchazeč, který usiluje o certifikaci ve 2. stupni. Není držitelem certifikátu nižšího stupně nebo již dříve neabsolvoval školení ve stupni 1. Tento postup platí i pro uchazeče, který usiluje o certifikaci ve 3. stupni tj. musí splnit veškeré požadavky na školení nižších stupňů.

Potřebné znalosti uchazeče pro kurz

 • Na kurz se může přihlásit uchazeč s jakýmkoliv stupněm vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské atd.), který by měl umět:
 • matematiku – trojčlenka, řešení rovnic, goniometrické funkce, zlomky
 • fyziku – úroveň středoškolská
 • elektřinu a magnetizmus – základní znalosti
 • chemii – chemické značky zejména kovů a základní znalosti

Zdravotní požadavky na uchazeče

 • Zrakové schopnosti: doporučujeme, aby každý uchazeč před nástupem na kurz měl ověřené zrakové schopnosti. Formulář.

Zrakové schopnosti

Každý uchazeč a posléze i plně kvalifikovaný a certifikovaný pracovník musí splňovat předepsané požadavky na zrakové schopnosti. Tyto zrakové schopnosti je nutno prokázat dokumentovaným dokladem, kterým, prokáže pracovník že:

 • Má dostatečnou schopnost vidění na blízko, která se prokazuje čtením minimálně Jeager testu číslo 1 nebo písma Times Roman 4,5 (výška písma je 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima s korekcí nebo bez korekce.
 • Schopnost vidění barev musí být dostatečná tak, aby pracovník rozeznal a rozlišoval kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

Toto dokumentované ověření zrakové schopnosti musí být provedeno nejméně jednou ročně.

Z kurzu MT jsou vyloučeni uchazeči s kardiostimulátorem.

Termíny kurzů

Kvalifikační zkoušky

Zkoušky: Jsou vypisovány do 10-ti dnů po ukončení kurzu a realizovány ve školicích střediscích.

Absolventi se také mohou přihlásit ke zkouškám, které se pořádají ve zkušebním středisku QC Plzeň v termínu dle plánu zkoušek (vizwww.qc.cz).

Konzultace

Vypisovány na základě požadavku

Certifikát

Certifikát: vydává po splnění všech kvalifikačních náležitostí a na základě Vámi podané žádosti certifikační orgán APC nebo německý certifikační orgán SECTOR Cert. (Volba je na uchazeči u certifikátů stupeň 1+2, certifikáty stupeň 3 vystavuje pouze SECTOR Cert).

Přihláška

Ceny kurzů

Jsou zaslány na vyžádání.

Kontakt

Máte zájem o školení přímo ve vaší firmě? Nevyhovují Vám vypsané termíny kurzů? Neváhejte nás kontaktovat.  skoleni@papco.cz

Výrobkové a průmyslové sektory

Sektory jsou určité obory průmyslu nebo technologie, ve kterých se používají specifikované NDT činnosti, které vyžadují pro výrobek specifické znalosti, dovednosti, zařízení nebo školení.

Značení průmyslových a výrobkových sektorů je plně v kompetenci certifikačních orgánů, proto se v praxi setkáte s různým označením. Naše školicí středisko je schváleno certifikačním orgánem APC,z.s. a německým certifikačním orgánem SECTOR Cert.

Školicí středisko standardně školí v průmyslovém sektoru MS/Is. Na přání zákazníka jsme schopni provést školení v jiných (nestandardních) výrobkových nebo průmyslových sektorech. Vždy bude zpracována nabídka.

Výrobkový sektor:
Značení APC/norma ČSN EN ISO 9712 Značení QC Plzeň/SECTOR Cert
–    odlitky – c;

–    výkovky – f;

–    svařované výrobky – w;

–    trubky, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek – t;

–    tvářené výrobky – wp;

–    přímé vizuální zkoušení svarů je omezeno na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů – dw.

–    odlitky – Pc;

–    výkovky – Pf;

–    svařované výrobky – Pw;

–    trubky, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek – Pt;

–    tvářené výrobky – Pwp;

–    přímé vizuální zkoušení svarů je omezeno na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů – Pw.

Kombinací výrobkových sektorů vznikají průmyslové sektory:
–    MS (c; f; w; t; wp) – multisektor zahrnující všechny činnosti v NDT

–    MM (c; f; t; wp) – výroba a zpracování kovů; mimo zkoušení svarů

–    PV (w; t; wp) – strojní zařízení spolu s tlakovými nádobami a kontrolou svarů

–       Is (Pw+Pc+Pf+Pt+Pwp)

–       Im (Pc+Pf+Pt+Pwp)

–       Ipv (Pw+ Pt+Pwp)