VT

VT – Metoda vizuální

Je jednou z nejjednodušších nedestruktivních metod. Spočívá ve vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, výrobků, odlitků a výkovků. Používají se dvě metody vizuální kontroly:

 1. metoda přímá – vizuální zkoušení s nepřerušeným průběhem paprsků mezi okem pozorovatele a zkoušenou plochou. Toto zkoušení se provádí bez pomůcek, a nebo s pomůckami , jako jsou zrcadla, čočky, endoskopy nebo přístroje s optickými vlákny.
 2. metoda nepřímá – vizuální zkoušení s přerušeným průběhem paprsků mezi okem pozorovatele a zkoušenou plochou. Nepřímé vizuální zkoušení zahrnuje používání fotografické techniky a videotechniky, nebo automatizovaných zařízení.

Princip metody

Vizuální kontrola zajišťuje vyhodnocování povrchových vad lidským okem. Kontrolu lze provádět pouze okem bez použití pomůcek, nebo za pomoci jednoduchých pomůcek – lupa, zrcátko, popřípadě endoskopy, fotokamery, videokamery apod. Zkoušený povrch musí být vždy dostatečně osvětlen denním či umělým světlem. Jedná se o NDT metodu, která je považována za základní NDT metodu, která by měla být provedena před každou další NDT zkouškou.

Rozsah kurzu

 • VT 1 – 19 vyučovacích hodin
 • VT 1+2 – 40 vyučovacích hodin (přímý přístup)
 • VT 2 – 24  vyučovacích hodin

Jaký stupeň zvolit

Držitel certifikátu ve stupni 1, může provádět NDT kontrolu podle instrukce a pod dohledem pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace (nejméně ve stupni 2), zaznamenává výsledky zkoušky, ale nemůže vystavovat konečný zkušební protokol ke kontrolovanému výrobku pro koncového zákazníka.

Držitel certifikátu ve stupni 2. Je oprávněný samostatně vykonávat NDT kontrolu, vytvářet NDT instrukce, vystavovat a parafovat konečný zkušební protokol ke kontrolovanému výrobku pro koncového zákazníka.

Přímý přístup

volí uchazeč, který usiluje o certifikaci ve 2. stupni. Není držitelem certifikátu nižšího stupně nebo již dříve neabsolvoval školení ve stupni 1.

Potřebné znalosti uchazeče pro kurz

 • Na kurz se může přihlásit uchazeč s jakýmkoliv stupněm vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské atd.), který by měl umět:
 • matematiku – trojčlenka, řešení rovnic, goniometrické funkce, zlomky
 • fyziku – úroveň středoškolská
 • elektřinu a magnetizmus – základní znalosti
 • chemii – chemické značky zejména kovů a základní znalosti

Zdravotní požadavky na uchazeče

 • Zrakové schopnosti: doporučujeme, aby každý uchazeč před nástupem na kurz měl ověřené zrakové schopnosti. Formulář.

Zrakové schopnosti

Každý uchazeč a posléze i plně kvalifikovaný a certifikovaný pracovník musí splňovat předepsané požadavky na zrakové schopnosti. Tyto zrakové schopnosti je nutno prokázat dokumentovaným dokladem, kterým, prokáže pracovník že:

 • Má dostatečnou schopnost vidění na blízko, která se prokazuje čtením minimálně Jeager testu číslo 1 nebo písma Times Roman 4,5 (výška písma je 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima s korekcí nebo bez korekce.
 • Schopnost vidění barev musí být dostatečná tak, aby pracovník rozeznal a rozlišoval kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

Toto dokumentované ověření zrakové schopnosti musí být provedeno nejméně jednou ročně.

Z kurzu MT jsou vyloučeni uchazeči s kardiostimulátorem.

Termíny kurzů

Kvalifikační zkoušky

Zkoušky: Jsou vypisovány do 10-ti dnů po ukončení kurzu a realizovány ve školicích střediscích.

Absolventi se také mohou přihlásit ke zkouškám, které se pořádají ve zkušebním středisku QC Plzeň v termínu dle plánu zkoušek (vizwww.qc.cz).

Konzultace

Vypisovány na základě požadavku

Certifikát

Certifikát: vydává po splnění všech kvalifikačních náležitostí a na základě Vámi podané žádosti APC a SECTOR Cert. (Volba je na uchazeči).

Přihláška

Ceny kurzů

Jsou zaslány na vyžádání.

Kontakt